Li Cumpari: musica folk tra i cortili di Siculiana


5 Agosto 2014 - "...Spinnennu vinu, ciciri e favi, Cu li Cumpari di Siculiana": intrattenimento nei quartieri con degustazioni enogastronomiche e musica popolare.